RegulaminPOSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedającym i właścicielem witryny Shop-Truckr.pl jest:
firma GIZ-TRANS Robert Giza z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szedligowska 18, NIP: 527-216-39-60, Regon: 013147724.
Sklep internetowy Shop-Truck.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową akcesorii ciężarowych takich jak Półki na kokpit, Pokrowce na siedzenia, Zasłony do kabiny, Dywaniki pod nogi, Pompy zanurzeniowe, Klosze lamp zespolonych oraz innego asortymentu.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę poprzez witrynę Shop-Truck.pl
Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Po złożeniu zamówienia, jak również po rejestracji klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia lub danymi rejestracyjnymi i linkiem, którego kliknięcie powoduje zatwierdzenie zamówienia lub rejestracji.
Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia - w przypadku wybranej formy płatności „za pobraniem” lub po zaksięgowaniu wpłaty - w przypadku przedpłaty na konto firmy Giz-Trans.
Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają należne cła oraz podatek VAT. Cena widniejąca przy towarze nie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych warunkach do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie przed realizacją zamówienia. Korekta taka będzie każdorazowo uzgadniana z klientem.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są w celu otrzymania faktury VAT, do podania w formularzu numeru NIP.
Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją.
Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazanym w formularzu zamówienia adresem, ponowne wysłanie towaru będzie możliwe tylko po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar (przedpłata na konto sklepu).
Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego pozostaje własnością sklepu.

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

Kupujący informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail, w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej KOLPORTER istniej możliwość śledzenia realizacji przesyłki na stronach internetowych firmy KOLPORTER.
Realizacja zamówienia dla większości towarów trwa przeciętnie 2-3 dni robocze wraz z dostarczeniem przesyłki przez kuriera od chwili potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia środków na konto bankowe firmy GIZ-TRANS w przypadku przedpłaty jako formy płatności. Terminy realizacji poszczególnych towarów są zamieszczone na karcie produktu i oznaczają przedział czasu od chwili potwierdzenia zamówienia do dostarczenia go do klienta poprzez firmę kurierską KOLPORTER lub inną.
Sklep internetowy Shop-Truck.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień jeżeli zamawiający wybrał "przedpłatę" jako formę płatności a pełna kwota należności nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
Podane terminy dostawy są orientacyjne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
Dokładamy wszelkich starań aby informacje o dostępności towarów zawsze były aktualne, jednak w szczególnych przypadkach nagłej zmiany dostępności towaru w magazynie i u naszych dostawców, terminy te mogą ulec zmianie. W takich przypadkach klient jest informowany za pośrednictwem poczty internetowej o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli podany przez nas termin realizacji odbiega od podanego na karcie produktu, kupujący może anulować zamówienie.
W przypadku gdy zamówienie obejmuje większą ilość artykułów, z których część jest chwilowo niedostępna, klient jest informowany o przewidywanym terminie dostępności poszczególnych artykułów i zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia).

FORMY PŁATNOŚCI

Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych to:
- płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”),
- przedpłata - płatność przelewem na konto firmy GIZ-TRANS.
Maksymalna wartość towaru „za pobraniem” który możemy wysłać korzystając za pośrednictwem firmy kurierskiej KOLPORTER wynosi 5000 PLN brutto.
W przypadku zamówień o wartościach wyższych od 5000 PLN brutto zastrzegamy sobie prawo zażądania przedpłaty za zamawiany towar.

ZWROTY

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.
Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę.
Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.

REKLAMACJE

Zwrotowi podlega wyłącznie Towar pełnowartościowy, co oznacza, że Towar:

a) nie może nosić śladów użytkowania,
b) musi być nieuszkodzony, sprawny technicznie,
c) musi posiadać nienaruszone oryginalne folie zabezpieczające Towar, plomby i naklejki producenta,
d) musi zostać dostarczony w oryginalnym, niezniszczonym, niereperowanym za pomocą taśmy klejącej opakowaniu, które zawiera wszystkie fabryczne zabezpieczenia.
e) musi być kompletny – musi zawierać wszelkie akcesoria wydane podczas zakupu towaru, instrukcję obsługi i inne dokumenty wydane razem z Towarem.
4. Jakiekolwiek wątpliwości odnośnie kwalifikacji Towaru do zwrotu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściciela Sklepu.
5. Zwrot ceny zakupu Towaru nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z jego zakupem, w szczególności takich jak koszt usług dodatkowych.
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia do Sklepu
zwracanego Towaru, ani kosztów ubezpieczenia Towaru.
7. Towar zakupiony w ramach promocji nie podlega zwrotom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, o ile Sprzedawca nie określi inaczej w regulaminie danej
promocji.
8. Wszelkie reklamacje związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji na piśmie lub wiadomością e-mail, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.
2. Reklamacje pisemne mogą być składane bezpośrednio w Sklepach, w godzinach ich
otwarcia, albo listownie na adres siedziby Sprzedawcy: GIZ-TRANS Robert Giza ul. Szeligowska 18, 01-320 Warszawa, z dopiskiem "Zwrot towaru pełnowartościowego - reklamacja". Reklamacje za pośrednictwem wiadomości e-mail
mogą być składane na adres elektroniczny Sprzedawcy: robertgi4@wp.pl.
3. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu gwarancji jakości (w zakresie towarów objętych gwarancją jakości).


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sklep internetowy Shop-Truck.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet.
Sklep internetowy Shop-Truck.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.
Sklep internetowy Shop-Truck.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep Shop-Truck.pl gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych jeśli wyrażona została zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych, i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) a także przepisu Kodeksu cywilnego.

Moje konto:

Twoje zamówienia
Ustawienia konta